Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Łotwa) w dniu 13 kwietnia 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Aleksandrsowi Ranksowi i Jurijsowi Vasiļevičsowi

(Sprawa C-166/15)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Strony w postępowaniu głównym

Oskarżeni: Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

Pozostali uczestnicy postępowania: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra, Microsoft Corporation

Pytania prejudycjalne

Czy osoba, która nabyła program komputerowy z „używaną” licencją na płycie CD, która nie jest oryginalna, ale działa i nie jest wykorzystywana przez żadnego innego użytkownika, może zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/241 powoływać się na wyczerpanie prawa do dystrybucji egzemplarza (kopii) tego programu komputerowego, którego pierwszy nabywca dokonał zakupu od podmiotu praw autorskich do oryginalnego dysku, którego stan się pogorszył, wobec czego pierwszy nabywca usunął swój egzemplarz (kopię) lub już go nie używa?

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej, czy osoba, która może powoływać się na wyczerpanie prawa do dystrybucji egzemplarza (kopii) programu komputerowego, ma prawo do odsprzedaży tego programu komputerowego osobie trzeciej na dysku, który nie jest oryginalny, w rozumieniu art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2009/24?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.U. L 111, s. 16).