Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. oktober 2016 – straffesag mod Aleksandrs Ranks og Jurijs Vasiļevičs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija - Letland)

(Sag C-166/15) 1

(Præjudiciel forelæggelse – intellektuel ejendomsret – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 91/250/EØF – artikel 4, litra a) og c) – artikel 5, stk. 1 og 2 – direktiv 2009/24/EF – artikel 4, stk. 1 og 2 – artikel 5, stk. 1 og 2 – retlig beskyttelse af edb-programmer – videresalg af kopier af edb-programmer med en brugt licens på fysiske medier, der ikke er de originale – udtømmelse af spredningsrettigheder – eneret til reproduktion)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Parter i hovedsagen

Aleksandrs Ranks og Jurijs Vasiļevičs

Procesdeltagere: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra og Microsoft Corp.

Konklusion

Artikel 4, litra a) og c), og artikel 5, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer skal fortolkes således, at selv om den første erhverver af kopien af et edb-program, der er ledsaget af en licens til ubegrænset brug, har ret til at videresælge denne kopi og dens licens som brugt til en senere erhverver, kan han derimod ikke, når det originale fysiske medium, som han oprindelig fik overdraget, er beskadiget, ødelagt eller mistet, give denne senere erhverver sin sikkerhedskopi af dette edb-program uden rettighedshaverens tilladelse.

____________

1 EUT C 205 af 22.6.2015.