Language of document : ECLI:EU:C:2016:762

Vec C‑166/15

Trestné konanie

proti

Aleksandrsovi Ranksovi
a

Jurijsovi Vasiļevičsovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 91/250/EHS – Článok 4 písm. a) a c) – Článok 5 ods. 1 a 2 – Smernica 2009/24/ES – Článok 4 ods. 1 a 2 – Článok 5 ods. 1 a 2 – Právna ochrana počítačových programov – Predaj ‚použitých‘ rozmnoženín počítačových programov s licenciou na fyzických nosičoch, ktoré nie sú pôvodné – Vyčerpanie práva na verejné rozširovanie – Výlučné právo rozmnožovania“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. októbra 2016

1.        Prejudiciálne otázky – Právomoc vnútroštátneho súdu – Posúdenie potreby a relevantnosti položených otázok

(Článok 267 ZFEÚ)

2.        Prejudiciálne otázky – Prípustnosť – Hranice – Zjavne nerelevantné otázky a hypotetické otázky položené v kontexte vylučujúcom užitočnú odpoveď

(Článok 267 ZFEÚ)

3.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 91/250 – Právna ochrana počítačových programov – Akty podliehajúce obmedzeniam – Výlučné právo rozmnožovania – Vyčerpanie práva na verejné rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu – Podmienky – Predaj rozmnoženiny v Únii majiteľom práva – Extenzívny výklad – Predaj použitej rozmnoženiny počítačového programu s licenciou – Začlenenie

[Smernica Rady 91/250, článok 4 písm. a) a c)]

4.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 91/250 – Právna ochrana počítačových programov – Akty podliehajúce obmedzeniam – Výlučné právo rozmnožovania – Výnimky – Vyhotovenie záložnej rozmnoženiny počítačového programu – Podmienky – Doslovný výklad – Predaj použitej záložnej rozmnoženiny počítačového programu s licenciou – Vylúčenie v prípade neexistencie povolenia majiteľa práva

[Smernica Rady 91/250, článok 4 písm. a), článok 5 ods. 2 a článok 9 ods. 1]

5.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 91/250 – Právna ochrana počítačových programov – Osobitné ochranné opatrenia – Držba na obchodné účely a uvedenie na trh nedovolených rozmnoženín počítačových programov

[Smernica Rady 91/250, článok 7 ods. 1 písm. a) a b)]

6.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 91/250 – Právna ochrana počítačových programov – Akty podliehajúce obmedzeniam – Výlučné právo rozmnožovania – Výnimky – Rozmnožovanie nevyhnutné na použitie počítačového programu v súlade s jeho účelom – Stiahnutie rozmnoženiny počítačového programu nachádzajúcej sa na internetovej stránke majiteľa práva – Začlenenie

(Smernica Rady 91/250, článok 5 ods. 1)

7.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 91/250 – Právna ochrana počítačových programov – Akty podliehajúce obmedzeniam – Rozsah – Predaj použitej rozmnoženiny počítačového programu s licenciou – Prípustnosť – Podmienky – Zničenie akejkoľvek inej rozmnoženiny v držbe – Možnosť pôvodného nadobúdateľa poskytnúť ďalšiemu nadobúdateľovi svoju záložnú rozmnoženinu tohto programu – Hranice – Nutnosť povolenia majiteľa práva – Možnosť ďalšieho nadobúdateľa stiahnuť rozmnoženinu počítačového programu na internetovej stránke majiteľa práva – Rozmnožovanie nevyhnutné na použitie počítačového programu v súlade s jeho účelom

[Smernica Rady 91/250, článok 4 písm. a) a c) a článok 5 ods. 1 a 2]

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 21)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 22)

3.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 26 – 36)

4.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 37 – 44)

5.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 46)

6.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 48 – 50)

7.      Článok 4 písm. a) a c) a článok 5 ods. 1 a 2 smernice 91/250 o právnej ochrane počítačových programov sa majú vykladať v tom zmysle, že aj keď je pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie oprávnený predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi, naopak nemôže, ak je pôvodný fyzický nosič rozmnoženiny, ktorá mu bola pôvodne dodaná, poškodený, zničený alebo stratený, poskytnúť tomuto ďalšiemu nadobúdateľovi svoju záložnú rozmnoženinu tohto programu bez povolenia majiteľa práva.

Oprávnený nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu, ktorý vlastní licenciu na neobmedzené používanie tohto programu, ale ktorý už nemá k dispozícii pôvodný fyzický nosič, na ktorom mu bola táto rozmnoženina pôvodne dodaná, pretože ju zničil, poškodil alebo stratil, totiž nemôže iba na základe tejto skutočnosti byť zbavený akejkoľvek možnosti predať túto použitú rozmnoženinu tretej osobe, pretože by sa tým odňal potrebný účinok vyčerpaniu práva rozširovania v zmysle článku 4 písm. c) smernice 91/250.

V dôsledku toho oprávnený nadobúdateľ licencie na neobmedzené používanie rozmnoženiny použitého počítačového programu musí mať možnosť stiahnuť tento program z internetovej stránky majiteľa autorského práva, pretože takéto stiahnutie predstavuje vyhotovenie rozmnoženiny počítačového programu, ktoré mu umožní daný program používať v súlade so zamýšľaným účelom.

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu, s ohľadom na ktorú sa právo na verejné rozširovanie majiteľa autorského práva v súlade s článkom 4 písm. c) smernice 91/250 vyčerpalo, ktorý tento použitý program ďalej predá, je totiž povinný, ak nechce porušiť výlučné právo tohto autora na vyhotovovanie rozmnoženiny svojho počítačového programu, stanovené v článku 4 písm. a) tejto smernice, znefunkčniť každú rozmnoženinu v jeho vlastníctve v okamihu jej ďalšieho predaja.

(pozri body 53 – 55, 57 a výrok)