Language of document :

Жалба, подадена на 22 август 2014 г. — DEI/Комисия

(Дело T-639/14)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (DEI) A E DEI (Атина, Гърция) (представители: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Ikonomou, K Sinodinos и E. Salaka, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решенията на Комисията, съдържащи се в писмото ѝ до жалбоподателя от 12 юни 2014 г., във връзка съответно с двете жалби, подадени впоследствие от жалбоподателя до ответника относно неправомерни държавни помощи, първоначално изразяващи се в изпълнението на решение № 346/2012 на гръцкия регулаторен орган в енергийния сектор, а впоследствие — в решението на специалния арбитражен съд в рамките на постоянния арбитраж на горепосочения регулаторен орган в енергийния сектор, като и двете решения задължават жалбоподателя да достави електрическа енергия на дружеството „Aluminium SA“ на по-ниска от себестойността цена, и по-специално изричното решение да не се провеждат допълнителни проверки по второто от посочените по-горе от жалбоподателя решения с мотив, че не било доказано нарушение на разпоредбите в областта на държавните помощи и мълчаливия отказ от провеждане на допълнителни проверки по втората от горепосочените жалби, и

да отсъди ответника да заплати направените от жалбоподателя съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири правни основания.

Първото правно основание е изведено от съществено процесуално нарушение, тъй като ответникът не е спазил процесуалните изисквания, предвидени за приемането на обжалвания акт.

Второто правно основание е изведено от явна грешка в преценката, що се отнася до правните и фактически обстоятелства в тълкуването и прилагането на членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС във връзка с извода на ответника, че държавата не е отговорна за спорната мярка.Третото правно основание е изведено от явна грешка в преценката, що се отнася до правните и фактически обстоятелства в тълкуването и прилагането на членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС във връзка с извода на ответника, че от спорната мярка не следва предоставяне на неправомерно предимство на дружеството „Aluminium SA“.Четвъртото правно основание е изведено от нарушение на задължението за мотивиране в достатъчна степен и за разглеждане на всички относими правни и фактически обстоятелства и от нарушение на принципа за добра администрация, по-специално тъй като ответникът не е изяснил в достатъчна степен всички причини, поради които правните и фактически обстоятелства, изтъкнати от жалбоподателя, не доказвали съществуването на предполагаема неправомерна държавна помощ и не обосновава подробно съществената промяна в позицията си по отношение на предходни случаи, що се отнася до критерия за отговорност на държавата и изчисляването на цената за доставка на електрическа енергия за потребител като дружество „Aluminium SA“ и тъй

като ответникът не е осъществил никаква съществена проверка по двете горепосочени жалби на жалбоподателя.