Language of document :

Kanne 22.8.2014 – DEI v. komissio

(Asia T-639/14)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI) (Ateena, Kreikka) (edustajat: asianajajat E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, Ch. Synodinos ja E. Salaka)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan päätökset, jotka sisältyvät vastaajan 12.6.2014 päivättyyn kirjeeseen kantajalle ja koskevat kahta peräkkäistä kantelua, jotka kantaja teki vastaajalle lainvastaisesta valtiontuesta, joka seurasi aluksi Kreikan energia-alan sääntelyviranomaisen päätöksen nro 346/2012 soveltamisesta ja sen jälkeen mainitun energia-alan sääntelyviranomaisen pysyvän välimiestoiminnon yhteydessä muodostetun erityisen välitystuomioistuimen tuomiosta, ja joissa molemmissa velvoitettiin kantaja jakelemaan Alouminion A.E. -nimiselle yhtiölle sähköenergiaa sen kustannuksia alempaan hintaan, ja erityisesti komission nimenomaiseen päätöksen olla tutkimatta enempää toista mainituista kantajan kanteluista sillä perusteella, ettei näytetty toteen yhtään valtiontukia koskevien sääntöjen rikkomista, sekä komission hiljaisen päätöksen olla tutkimatta enempää ensimmäistä edellä mainituista kanteluista ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu olennaisen menettelymääräyksen rikkomiseen, sillä vastaaja ei noudattanut riidanalaisen toimen antamiselle säädettyjä menettelyvaatimuksia.

Toinen kanneperuste perustuu oikeutta ja tosiseikkoja koskevaan ilmeiseen arviointivirheeseen SEUT 107 ja SEUT 108 artiklaa tulkittaessa ja sovellettaessa sen vastaajan päätelmän osalta, jonka mukaan riidanalaista toimenpidettä ei voida katsoa valtion toteuttamaksi.

Kolmas kanneperuste perustuu oikeutta ja tosiseikkoja koskevaan ilmeiseen arviointivirheeseen SEUT 107 ja SEUT 108 artiklaa tulkittaessa ja sovellettaessa sen vastaajan päätelmän osalta, jonka mukaan riidanalaisella toimenpiteellä ei myönnetä Alouminion A.E. -yhtiölle perusteetonta etua.

Neljäs kanneperuste perustuu riittäviä perusteluja ja kaikkien asiaan liittyvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen tutkimista koskevan velvollisuuden rikkomiseen sekä hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen erityisesti, kun otetaan huomioon kantajan laiminlyönti selittää riittävästi kaikkia syitä, joiden vuoksi kantajan sille esittämät oikeudelliset seikat ja tosiseikat eivät merkinneet riidanalaisen lainvastaisen valtiontuen olemassaoloa, ja perustella tarkasti olennaista muutosta kannassa, joka vastaajalla itsellään oli aiemmissa tapauksissa valtion toteutusta koskevan kriteerin osalta ja kuluttajalle, kuten Alouminion A.E:lle, jaeltavan sähköenergian hinnan määrittämisen osalta, ja kantajan laiminlyönti toteuttaa minkäänlaista aineellista tutkimusta edellä mainittujen kantajan kahden kantelun vuoksi.