Language of document :

Žaloba podaná 22. augusta 2014 – DEI/Komisia

(vec T-639/14)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (DEI) A E (Atény, Grécko) (v zastúpení: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Ikonomou, K Sinodinos a E. Salaka, avvocati)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutia Komisie obsiahnuté v jej liste z 12. júna 2014 zaslanom žalobkyni týkajúce sa dvoch následných sťažností, ktoré žalobkyňa podala u žalovanej, pokiaľ ide o štátnu pomoc vyplývajúcu pôvodne z rozhodnutia č. 346/2012 gréckeho orgánu pre reguláciu energií, následne z rozhodnutia osobitného rozhodcovského súdu v rámci stálej arbitráže vyššie uvedeného orgánu pre reguláciu energií, keďže tieto dve rozhodnutia donútili žalobkyňu zásobovať spoločnosť „Alouminion AE“ elektrickou energiou za cenu nižšiu ako sú jej výrobné náklady, a presnejšie, výslovné rozhodnutie žalovanej nepokračovať v skúmaní druhej z vyššie uvedených sťažností žalobkyne z dôvodu, že nebol predložený nijaký dôkaz, pokiaľ ide o aspoň nejaké porušenie pravidiel v oblasti štátnej pomoci a implicitné rozhodnutie žalovanej nepokračovať v skúmaní prvej z vyššie uvedených sťažností,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

Prvý dôvod založený na porušení náležitej formy, keďže žalovaná nedodržala podmienky konania upravené na prijatie napadnutého aktu.

Druhý dôvod založený na zjavne nesprávnom právnom a skutkovom posúdení, čo sa týka výkladu a uplatnenia článkov 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ, keďže žalovaná dospela k záveru, že vytýkané opatrenie nemôže byť pripísateľné štátu. Tretí dôvod založený na zjavne nesprávnom právnom a skutkovom posúdení, čo sa týka výkladu a uplatnenia článkov 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ, keďže žalovaná dospela k záveru, že vytýkané opatrenie neposkytuje nijakú zakázanú výhodu spoločnosti „Alouminion AE“.Štvrtý dôvod založený na porušení povinnosti dostatočného odôvodnenia a preskúmania všetkých relevantných skutkových a právnych okolností, ako aj zásady riadnej správy vecí verejných, najmä tým, že žalovaná dostatočne nevysvetlila dôvody napadnutého aktu, pre ktoré právne a skutkové okolnosti uvedené žalobkyňou nie sú spôsobilé preukázať existenciu vytýkanej nezákonnej štátnej pomoci, nevysvetlila dôvody, pre ktoré žalovaná podstatne zmenila stanovisko, ktoré sama prijala v predchádzajúcich veciach, pokiaľ ide o kr

itérium pripísateľnosti vytýkaného opatrenia štátu a výpočet sadzby za poskytnutie elektrickej energie spotrebiteľovi, akým je spoločnosť „Alouminion AE“ a viesť čo i len minimálne skúmanie vo veci dvoch vyššie uvedených sťažností žalobkyne.