Language of document :

Talan väckt den 22 augusti 2014 – DEI mot kommissionen

(Mål T-639/14)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (DEI) A E (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Ikonomou, K Sinodinos och E. Salaka)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara de kommissionsbeslut som återfinns i skrivelsen av den 12 juni 2014 ställd till sökanden, vilka rör de två klagomål som sökanden ingett till kommissionen avseende ett statligt stöd som ursprungligen följer av beslut nr 346/2012 från den grekiska energimyndigheten, senare av beslutet från den särskilda skiljenämnden inom ramen för ovannämnda energimyndighets permanenta skiljenämnd, eftersom dessa två beslut ålagt sökanden att till bolaget ”Alouminion SA” leverera elektricitet till ett underpris och, särskilt, kommissionens uttryckliga beslut att inte fullfölja prövningen av det andra av de ovannämnda klagomålen med hänvisning till att det inte visats att det skett något åsidosättande av statsstödsreglerna och kommissionens underförstådda beslut att inte fullfölja prövningen av det första av de ovannämnda klagomålen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

Första grunden: Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, eftersom kommissionen inte följde de förfaranderegler som föreskrivs för antagandet av den angripna rättsakten.

Andra grunden: En uppenbart felaktig bedömning av de faktiska och rättsliga omständigheterna vid tolkningen och tillämpningen av artiklarna 107 och 108 FEUF, eftersom kommissionen slog fast att den aktuella åtgärden inte kunde tillskrivas staten.

Tredje grunden: En uppenbart felaktig bedömning av de faktiska och rättsliga omständigheterna vid tolkningen och tillämpningen av artiklarna 107 och 108 FEUF, eftersom kommissionen slog fast att den aktuella åtgärden inte gav bolaget ”Alouminion SA” någon otillbörlig fördel.

Fjärde grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten och skyldigheten att pröva alla relevanta faktiska och rättsliga omständigheter samt åsidosättande av principen om god förvaltning, särskilt genom att kommissionen underlät att tillräckligt utveckla samtliga skäl i det angripna beslutet för att de faktiska och rättsliga omständigheter som sökanden åberopat inte var tillräckliga för att fastställa att det förelåg ett otillåtet statligt stöd, underlät att tillräckligt ange skälen för att kommissionen gjorde en betydande ändring av den ståndpunkt som den intagit i tidigare ärenden avseende kriteriet att åtgärden ska kunna tillskrivas staten och avseende beräkningen av priset för leverans av elektricitet till en användare såsom bolaget ”Alouminion SA” och helt underlät att göra någon prövning i sak av sökandens två ovannämnda klagomål.