Language of document :

Postanowienie Sądu z dnia 9 lutego 2016 r. – DEI / Komisja

(Sprawa T-639/14)1

(Pomoc państwa – Skargi do Komisji – Decyzje w sprawie oddalenia skarg do Komisji – Wstępna ocena Komisji – Decyzja końcowa – Uchylenia zaskarżonego aktu – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos i E. Salaka)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar i É. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności pisma Komisji COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460 z dnia 12 czerwca 2014 r., w którym instytucja ta oddaliła złożone do niej przez skarżącą skargi w sprawie pomocy państwa.

Sentencja

Postępowanie w sprawie zostaje umorzone.

Postępowania w przedmiocie wniosku Alouminion tis Ellados AE o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta zostaje umorzone.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1     Dz.U. C 395 z 10.11.2014.