Language of document :

Tribunalens beslut av den 9 februari 2016 – DEI mot kommissionen

(Mål T-639/14)1

(Statligt stöd – Klagomål – Avslagsbeslut – Kommissionens preliminära bedömning – Slutligt beslut – Upphävande av den angripna rättsakten – Skäl saknas att döma i målet)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athen, Grekland) (ombud: advokaterna E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos och E. Salaka)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouchagiar och É. Gippini Fournier)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens skrivelse COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460 av den 12 juni 2014 genom vilken kommissionen avslog sökandens klagomål avseende statligt stöd.

Avgörande

Det finns inte längre skäl att pröva förevarande talan.

Det finns inte längre skäl att pröva interventionsansökan från Alouminion tis Ellados AE.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 395, 10.11.2014.