Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 19 januari 2021 – Eurocostruzioni Srl mot Regione Calabria

(Mål C-31/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Eurocostruzioni Srl

Motpart: Regione Calabria

Tolkningsfrågor

1.    Föreskrivs det i kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 av den 28 juli 2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/19991 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna, särskilt bestämmelserna i bilagan, regel 1 punkt 2, vad gäller ”Bevis för utgifterna”, punkt 2.1, att utbetalningar gjorda av slutliga stödmottagare måste styrkas av kvitterade fakturor, även för det fall att stödmottagaren har beviljats stöd för att uppföra en fastighet genom användning av egna material, hjälpmedel och medarbetare, eller kan det finnas andra undantag förutom det som uttryckligen stadgas i bestämmelsen, enligt vilket ”bokföringsunderlag som har motsvarande bevisvärde” ska inges för det fall att det inte är möjligt att inge kvitterade fakturor?

2.    Vilken är den korrekta tolkningen av det ovannämnda uttrycket ”bokföringsunderlag som har motsvarande bevisvärde”?

3.    Utgör ovannämnda bestämmelser i förordningen i synnerhet hinder för en nationell och regional lagstiftning samt de senare antagna administrativa genomförandebestämmelserna där det för det fall att stödmottagaren beviljas stöd i syfte att uppföra en fastighet genom användning av egna material, hjälpmedel och medarbetare fastställs ett system om den offentliga myndighetens granskning av den stödberättigande utgiften som omfattar

a)    förhandskvantifiering av bygg- och anläggningsarbetena på grundval av regionala tariffer för offentliga bygg- och anläggningsarbeten samt, vad gäller de utgiftsposter som inte specificeras i dessa tariffer, de gällande marknadspriserna bekräftade i ett sakkunnigutlåtande från konstruktören,

b)    efterhandsredovisning som inbegriper inlämnande av redovisningen för bygg- och anläggningsarbetena bestående av byggdagboken och bokföringsboken, vederbörligen signerade på alla sidor av byggchefen och stödmottagaren, samt granskning och bekräftelse av det utförda arbetet med utgångspunkt i de enhetspriser som nämns i led a, vilka ska utföras en besiktningskommitté som har utnämnts av den behöriga regionala myndigheten?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 1999, s. 1).