Language of document :

2021 m. sausio 14 d. Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SRS, AA / Minister for Justice and Equality

(Byla C-22/21)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: SRS, AA

Atsakovas: Minister for Justice and Equality

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galima nustatyti Direktyvos 2004/38/EB1 3 straipsnyje vartojamos sąvokos „asmenys, kurie veda bendrą namų ūkį su ES piliečiu“ apibrėžtį, kad ji būtų visuotinai taikoma ES, ir, jei taip, kokia yra ta apibrėžtis?

2.    Jei tos sąvokos apibrėžties nustatyti negalima, kokiais kriterijais vadovaudamiesi teisėjai turėtų vertinti įrodymus, kad nacionaliniai teismai pagal nustatytą veiksnių sąrašą galėtų priimti sprendimą, ar asmuo su ES piliečiu veda bendrą namų ūkį, kaip tai suprantama judėjimo laisvės tikslu?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).