Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Łodzi (Puola) on esittänyt 15.1.2021 – TM v. EJ

(asia C-28/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Łodzi

Pääasian asianosaiset

Valittaja: TM

Vastapuoli: EJ

Ennakkoratkaisukysymys

Onko moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY1 3 artiklassa käytettyä sanamuotoa ”jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet” tulkittava siten, että jäsenvaltioiden lainsäädännössä vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen mukainen vastuu on ulotettava koskemaan vahinkoa täydessä laajuudessa, mukaan lukien myös vahingonkärsijälle vahinkotapahtuman seurauksena aiheutunut tulonmenetys?

____________

1 EUVL 2009, L 263, s. 11.