Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 13.9.2011 - AA v. komissio

(Asia F-101/09)1

(Henkilöstö - Nimitys - Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt - Palkkaluokan määrittäminen - Lainvoimaisen tuomion täytäntöönpano - Mahdollisuuden menetys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AA (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat K. Van Maldegem ja C. Mereu, sittemmin asianajajat K. Van Maldegem, C. Mereu ja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla kantajan palkkaluokaksi määritettiin AD6, palkkataso 2, ja vastaajan velvoittamisesta korvaamaan kantajalle aiheutunut vahinko.

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan suorittamaan kantajalle tämän tuomion julistamista edeltävän aineellisen vahingon johdosta summa, joka vastaa erotusta yhtäältä sen sosiaaliturvamaksujen ja verojen jälkeisen nettopalkan, jonka kantaja olisi saanut, jos hänet olisi otettu palvelukseen väliaikaiseen palkkaluokkaan A*6 kuuluvana virkamiehenä 1.8.2004 ja jos hänen uransa olisi tämän jälkeen jatkunut Euroopan unionin henkilöstösäännöissä säädetyn ikälisien kertymisen mukaisesti ja sen mukaisesti, kuinka kauan virkamies keskimääräisesti pysyy jokaisessa palkkaluokassa, kuten henkilöstösääntöjen liitteen I b alakohdasta käy ilmi, ja toisaalta sen sosiaaliturvamaksujen ja verojen jälkeisen nettopalkan välillä, jonka kantaja on saanut 1.8.2004 ja tämän tuomion julkistamispäivän välisenä aikana aivan aluksi kansallisena virkamiehenä ja sittemmin 15.3.2009 alkaen Euroopan unionin virkamiehenä, eli erotusta, johon on sovellettava kerrointa 0,8.

Euroopan komissio velvoitetaan suorittamaan kantajalle 120 000 euron suuruinen summa tämän tuomion julistamisen jälkeisen aineellisen vahingon johdosta.

Euroopan komissio velvoitetaan suorittamaan kantajalle tämän tuomion täytäntöönpanoon perustuvat jo erääntyneet summat lisättyinä viivästyskoroilla, jotka on laskettu niistä päivämääristä lähtien, jolloin kyseiset summat olisi pitänyt maksaa, ja jos kyseiset päivämäärät ovat ennen 15.3.2009, viimeksi mainitusta päivämäärästä lähtien. Nämä korot on laskettava tosiasialliseen maksupäivään saakka Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille vahvistaman ja kyseessä olevan ajanjakson aikana sovellettavan korkokannan mukaan lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä.

Euroopan komissio velvoitetaan suorittamaan kantajalle 2 000 euron suuruinen korvaus henkisestä kärsimyksestä.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa kantajan oikeudenkäyntikuluista.

Kantaja vastaa yhdestä kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 63, 13.3.2010, s. 52.