Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 13 september 2011 - AA mot kommissionen

(Mål F-101/09)(1)

(Tjänstemän - Tillsättning - Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän Placering i lönegrad - Verkställande av lagakraftvunnen dom - Förlust av möjlighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AA (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis av advokaterna K. Van Maldegem och C. Mereu, därefter av advokaterna K. Van Maldegem, C. Mereu och M. Velardo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av ett beslut att placera sökanden i lönegrad AD6, löneklass 2 och yrkande om att svaranden ska förpliktas att ersätta den skada som sökanden har åsamkats.

Domslut

Europeiska kommissionen förpliktas att till sökanden, som ersättning för ekonomisk skada innan denna dom meddelas, utge ett belopp motsvarande mellanskillnaden dels av den nettolön med socialavgifter och skatter som sökanden hade erhållit i fall han hade befordrats till tillfällig lönegrad A6 den 1 augusti 2004 och hans karriär därefter förflutit i enlighet med den genomsnittliga stigningen i löneklass som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna och den genomsnittliga tid en tjänsteman spenderar i varje lönegrad, såsom detta framgår av bilaga I b, dels den nettolön med socialavgifter och skatter som sökanden har erhållit under perioden från den 1 augusti 2004 fram till det datum då denna dom meddelas, först i egenskap av nationell tjänsteman och därefter i egenskap av tjänsteman vid Europeiska unionen, varvid en koefficient motsvarande 0,8 ska tillämpas.

Europeiska kommissionen förpliktas att till sökanden utge ett belopp 120 000 euro som ersättning för materiell skada efter denna dom meddelas.

Europeiska kommissionen förpliktas att till sökanden utge belopp som redan förfallit vid verkställandet av denna dom jämte dröjsmålsränta beräknat från de datum dessa belopp förföll till betalning, och om dessa datum inträffat innan den 15 mars 2009, beräknat från detta sistnämnda datum. Räntan ska beräknas fram till datumet då betalning genomförs med en räntesats motsvarande Europiska centralbankens fastställda referensränta med tillägg av två procentenheter och tillämplig under den angivna perioden.

Europeiska kommissionen förpliktas att till sökanden utge 2 000 euro som skadestånd för ideell skada.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av sökandens rättegångskostnader.

Sökanden ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 63, 13.3.10, s. 52