Language of document :

Жалба, подадена на 22 декември 2009 г. - Allen и др./Комисия

(Дело F-103/09)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: John Allen (Оксфорд, Обединеното кралство) и други (представители: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, Barristers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Искане за обезщетение и искане за отмяна на решението, с което се отказва да се изплати обезщетение за загубите, претърпени от всеки един от жалбоподателите в резултат на обстоятелството, че нито един от тях не е бил назначен като срочно нает служител на Общностите за периода, през който е работил в съвместното предприятие JET

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда на публичната служба:

да отмени решението на Комисията от 25 септември 2009 г.,

да установи, че жалбоподателите са имали право и е трябвало да бъдат третирани като "други служители" и/или да бъдат назначени като такива в съответствие с член 8 от първоначалния статут на JET,

да установи, че без обективно основание Комисията е извършила дискриминация спрямо жалбоподателите в периода, през който са наети по проекта на JET, по отношение на възнаграждението им, пенсионните им права и свързаните с това предимства, както и по отношение на гаранцията за бъдеща заетост,

да разпореди на Комисията да заплати обезщетение на жалбоподателите за загубите във връзка с възнаграждението, пенсиите и свързаните с това предимства и надбавки, претърпени в резултат на горепосочените нарушения на общностното право, включително, ако е необходимо, да заплати лихви,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски във връзка с настоящата жалба, и

да приеме мерките и да присъди обезщетенията съгласно Статута на Съда и/или Процедурния правилник на Съда на публичната служба, които намира за подходящи или справедливи.

____________