Language of document :

Sag anlagt den 22. december 2009 - Allen m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-103/09)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: John Allen (Oxford, Det Forenede Kongerige) m.fl. (ved barristers P. Lasok, I. Hutton og B. Lask)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om erstatning og påstand om annullation af en afgørelse om afslag på at betale erstatning for det tab, som hver af sagsøgerne led som følge af, at de ikke blev ansat som midlertidigt ansatte ved Fællesskaberne på det tidspunkt, hvor de var beskæftiget ved Fællesforetagendet JET.

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelse af 25. september 2009 annulleres.

Det fastslås, at sagsøgerne havde ret til og derfor burde være blevet behandlet som "andet personale" og/eller ansat som sådanne i henhold til artikel 8 i den oprindelige personalevedtægt for JET.

Det fastslås, at Kommissionen udsatte sagsøgerne for forskelsbehandling uden nogen objektiv begrundelse herfor i det tidsrum, hvor de var beskæftigede ved JET med hensyn til deres vederlag, pensionsrettigheder og dertil knyttede ydelser samt deres fremtidige sikkerhed i ansættelsen.

Kommissionen tilpligtes at kompensere sagsøgerne for det løntab, det tab af pensionsrettigheder og dertil knyttede ydelser og privilegier, sagsøgerne blev påført ved ovennævnte tilsidesættelse af fællesskabsretten, med tillæg af renter.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

I medfør af statutten for Domstolen og/eller Personalerettens procesreglement træffes der bestemmelse om sådanne yderligere forholdsregler og retsmidler, som måtte være nødvendige, begrundede eller rimelige.

____________