Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2009 r. - Allen i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-103/09)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: John Allen (Oksford, Zjednoczone Królestwo) i in. (przedstawiciele: P. Lasok, I. Hutton i B. Lask, Barristers)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Skarga odszkodowawcza i o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej naprawienia szkody poniesionej przez każdego ze skarżących w związku z okolicznością, że żaden z nich nie został zatrudniony jako członek personelu tymczasowego Wspólnot w okresie, podczas którego pracowali oni we wspólnym przedsiębiorstwie JET.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 25 września 2009 r.;

stwierdzenie, że skarżący mieli prawo i powinni byli zostać potraktowani jako "pozostały personel" i zostać w tym charakterze zatrudnieni zgodnie z art. 8 pierwotnego regulaminu JET;

stwierdzenie, że Komisja, nie posiadając obiektywnego uzasadnienia dopuściła się dyskryminacji wobec skarżących podczas ich zatrudnienia przy projekcie JET w odniesieniu do ich wynagrodzenia, praw emerytalnych i związanych z nimi korzyści oraz pewności przyszłego zatrudnienia;

nakazanie Komisji naprawienia, powstałej w wyniku ww. naruszeń prawa wspólnotowego szkody poniesionej przez skarżących i obejmującej utratę zarobków, emerytury i związanych z nimi korzyści i przywilejów, włącznie z odsetkami w odpowiedniej wysokości;

obciążenie Komisji kosztami postępowania;

podjecie na podstawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości lub regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej takich dalszych środków i takich środków zaradczych, które okażą się niezbędne, sprawiedliwe lub słuszne.

____________