Language of document :

Žaloba podaná dne 17. prosince 2009 - Bennett a další v. OHIM

(Věc F-102/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Španělsko) a další (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí o výpovědi smluv žalobců na základě použití výpovědní doložky podmíněné úspěšnou účastí na výběrovém řízení se specializací zaměřenou na duševní vlastnictví a dále náhrada nemajetkové újmy, kterou žalobci utrpěli.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí ze dne 12. března 2009 o výpovědi jejich smluv;

zrušit, v případě potřeby, rozhodnutí ze dne 9. října 2009 doručené téhož dne, kterým byly zamítnuty stížnosti, které žalobci podali dne 12. června 2009;

v důsledku toho uložit žalovanému (i) zaplacení - jako náhrady škody - platu za období mezi nabytím účinnosti výpovědi smluv žalobců a dnem znovu obnovení jejich pracovního poměru na základě zrušení rozhodnutí o výpovědi a (ii) obnovit kariérní postavení každého z žalobců, které bylo výpovědí jejich smluv protiprávně přerušeno, nebo pokud by obnovení pracovního poměru žalobců vedlo k velkým problémům praktické povahy, nebo pokud by se mělo jevit s ohledem na situaci třetích osob jako nepřiměřené, zaplatit přiměřené finanční odškodnění za protiprávní výpověď smluv žalobců. Takovéto odškodnění by muselo kromě v minulosti ušlého platu zohlednit také realistické vyhlídky zůstat na základě - zcela - neomezené smlouvy až do důchodového věku ve službě pro OHIM a postupovat v kariérním postupu;

podpůrně, zrušit rozhodnutí o výpovědi jejich smluv, pokud stanovení délky výpovědní doby nezohlednilo veškeré služební roky každého z žalobců odsloužené u OHIM;

uložit žalovanému uhradit náhradu škody za utrpěnou majetkovou a nemajetkovou újmu, vyčíslenou ex aequo et bono na 85 000 eur každému žalobci;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu náhradu nákladů řízení.

____________