Language of document :

Жалба, подадена на 21 декември 2009 г. - Diego Canga Fano/Съвет

(Дело F-104/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Diego Canga Fano (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodriguez и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответната страна да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD 13 на основание на процедурата за повишаване за 2009

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD 13 на основание на процедурата за повишаване за 2009;

при необходимост, да се отмени решението на ОН, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя;

да се осъди ОН да изплати на жалбоподателя сума, определена ex aequo et bono на 150 000 EUR, като обезщетение за неимуществени вреди, заедно със законна лихва за забава считано от датата, от която тази сума е изискуема, както и сума, определена ex aequo et bono на 50 000 EUR, като обезщетение за накърняване на професионалното му положение, заедно със законна лихва за забава считано от датата, от която тази сума е изискуема;

да се осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

____________