Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 21. decembrī - Diego Canga Fano/Padome

(lieta F-104/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Diego Canga Fano, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodriguez un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmuma 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros neiekļaut prasītāju AD 13 pakāpē paaugstināto personu sarakstā atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros neiekļaut prasītāju AD 13 pakāpē paaugstināto personu sarakstā;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja iesniegtā sūdzība;

piespriest iecēlējinstitūcijai samaksāt prasītājam summu, kas ex aequo et bono noteikta EUR 150 000 apmērā, kā atlīdzinājumu par tam nodarīto morālo kaitējumu, pieskaitot nokavējuma procentus likumisko procentu apmērā, sākot no dienas, kad sākas attiecīgās summas samaksas pienākums, kā arī summu, kas ex aequo et bono noteikta EUR 50 000 apmērā, kā atlīdzinājumu par tam nodarīto profesionālo kaitējumu, pieskaitot nokavējuma procentus likumisko procentu apmērā, sākot no dienas, kad sākas šīs summas samaksas pienākums;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________