Language of document :

Žaloba podaná 21. decembra 2009 - Diego Canga Fano/Rada

(vec F-104/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Diego Canga Fano (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodriguez a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o nezaradení žalobcu na zoznam osôb povýšených do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o nezaradení žalobcu na zoznam osôb povýšených do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2009,

zrušiť, ak je potrebné, rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu,

uložiť menovaciemu orgánu povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu stanovenú ex aequo et bono na 150 000 eur z titulu náhrady nemateriálnej ujmy, zvýšenú o úroky z omeškania v zákonnej výške odo dňa vymáhateľnosti, ako aj sumu stanovenú ex aequo et bono na 50 000 eur z titulu náhrady profesijnej umy, zvýšenú o úroky z omeškania v zákonnej výške odo dňa vymáhateľnosti,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

____________