Language of document :

Иск, предявен на 19 март 2021 г. — Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM/Комисия

(Дело T-152/21)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Ним, Франция) (представител: O. Coudray, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Ищецът моли Общия съд:

да осъди Европейския съюз (Европейската комисия) да му заплати обезщетение в размер на 10 000 EUR за неимуществените вреди, които е претърпял, ведно с лихвите по лихвения процент, фиксиран от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране, увеличен с 3,5 пункта,

да осъди Европейския съюз (Европейската комисия) да заплати сума в размер на 6 600 EUR, съответстваща на всички разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска за обезщетение ищецът изтъква, че през период от повече от година и половина Комисията не се е произнесла по подаденото от него оплакване във връзка с наличието на неизпълнение на задължения от страна на Френската република. Ищецът също така упреква Комисията, че не го е уведомила надлежно за хода на проведената процедура и че не се е произнесла по оплакването в разумен срок. Поради това ищецът смята, че Комисията е допуснала виновно нарушение, за което Съюзът може да бъде подведен под отговорност.

____________