Language of document :

Talan väckt den 19 mars 2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM mot kommissionen

(Mål T-152/21)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Frankrike) (ombud: advokat O. Coudray)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förplikta Europeiska Unionen (Europeiska kommissionen) att utge 10 000 euro i skadestånd för den ideella skada som sökanden anser sig ha lidit, jämte ränta till den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, höjd med 3,5 procentenheter, och

förplikta Europeiska Unionen (Europeiska kommissionen) att ersätta sökandens samtliga rättegångskostnader till ett belopp på 6 600 euro.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin skadeståndstalan åberopar sökanden att kommissionen under mer än ett och ett halvt år har underlåtit att besvara det klagomål som sökanden gjort gentemot Republiken Frankrike. Sökanden har även gjort gällande att kommissionen har underlåtit att vederbörligen informera sökanden om förfarandets gång och att ta ställning till klagomålet inom rimlig tid. Enligt sökanden har kommissionen således gjort sig skyldig till en skadeståndsgrundande rättstridighet för vilken unionen ska hållas ansvarig.

____________