Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република), постъпило на 1 февруари 2021 г. — RegioJet a. s.

(Дело C-57/21)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky (Чешка република)

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: České dráhy, a.s.

Други участници в производството: RegioJet a. s., Česká republika – Ministerstvo dopravy

Преюдициални въпроси

Съответства ли на тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията1 (наричана по-нататък „Директивата“) подход, при който съд решава да разпореди представяне на доказателства, въпреки че в същото време Комисията води производство с цел приемане на решение съгласно глава III от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора2 (наричан по-нататък „Регламентът“), поради която причина съдът спира производството за поправяне на вреда, причинена поради нарушаване на разпоредби от конкурентното право?

Противоречи ли на тълкуването на член 6, параграф 5, буква а) и член 6, параграф 9 от Директивата национална правна уредба, ограничаваща представянето на цялата информация, която е била предоставена в рамките на производство по искане на органа за защита на конкуренцията, включително ако става въпрос за информация, която участник в производството е длъжен да изготви и съхрани (или я изготвя и съхранява) по силата на други законови разпоредби, независимо от производството за нарушаване на конкурентното право?

Може ли за прекратяване на производството на друго основание по смисъла на член 6, параграф 5 от Директивата да се счита и положение, при което националният орган за защита на конкуренцията спира производството веднага щом като Комисията започва производство с цел приемане на решение съгласно глава III от Регламента?

Съответства ли — предвид функциите и целите на Директивата — на член 5, параграф 1 във връзка с член 6, параграф 5 от Директивата подход на националния съд, при който той прилага по аналогия националната правна уредба, транспонираща член 6, параграф 7 от Директивата, към категория информация като информацията, посочена в член 6, параграф 5 от Директивата, и съответно взема решение за представянето на доказателства с уговорката, че въпросът дали доказателствените средства обхващат „информация, която е била подготвена от физическо или юридическо лице специално за производство на орган за защита на конкуренцията“ (по смисъла на член 6, параграф 5[, буква а)] от Директивата) ще бъде разгледан от съда едва след представянето на тези доказателства?

При утвърдителен отговор на последния въпрос — трябва ли член 5, параграф 4 от Директивата да се тълкува в смисъл, че прилаганите от съд ефективни мерки за защита на поверителната информация могат да доведат до изключване на достъпа на ищеца или на други участници в производството и на техните пълномощници до представените доказателства, преди съдът окончателно да реши дали представените доказателства или някои от тях попадат в категорията доказателства по член 6, параграф 5, буква а) от Директивата?

____________

1 ОВ L 349, 2014 г., стр.1.

2 ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167.