Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 1.2.2021 – FK

(asia C-58/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittaja: FK

Vastapuolena oleva viranomainen: Rechtsanwaltskammer Wien

Ennakkoratkaisukysymykset

Miten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20041 13 artiklan 2 kohdan b alakohtaa on tulkittava, jos henkilön toiminnan keskuspaikka sijaitsee määrällisestä näkökulmasta tarkasteltuna kolmannessa maassa, jossa henkilö myös asuu, ja jos tämä henkilö harjoittaa lisäksi toimintaa kahdessa jäsenvaltiossa (Saksan liittotasavallassa ja Itävallassa) ja toiminta näissä kahdessa jäsenvaltiossa jakautuu siten, että selvästi suurempi osa toiminnasta tapahtuu yhdessä jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Saksan liittotasavallassa)?

Siinä tapauksessa, että tämän säännöksen tulkinnan seurauksena kyseinen henkilö on Itävallan lainsäädännön alainen, [esitetään seuraava kysymys]:

[Ovatko] asianajajista annetun asetuksen [Rechtsanwaltsordnung]2 50 §:n 2 momentin 2 kohdan c alakohdan aa alakohta ja siihen perustuva osaa A koskevan vuoden 2018 sääntöjen 26 §:n 1 momentin 8 kohta unionin oikeuden nojalla sallittuja, vai ovatko ne unionin oikeuden ja siinä taattujen oikeuksien vastaisia, koska vanhuuseläkkeen myöntäminen edellyttää luopumista asianajotoiminnan harjoittamisesta kotimaassa ja ulkomailla (50 §:n 2 momentin c kohdan aa alakohta) tai missä tahansa (A osaa koskevan vuoden 2018 sääntöjen 26 §:n 1 momentin 8 kohta)?

____________

1 EUVL 2004, L 166, s. 1.

2 RGBl. Nr. 96/1868 idF BGBl I Nr. 10/2017.