Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven administrativen sad (Bulharsko) dne 28. ledna 2021 – Direktor na Agencija „Mitnici" v. „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA“ EOOD

(Věc C-55/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Direktor na Agencija „Mitnici"

Odpůrkyně: „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA“ EOOD

Předběžné otázky

Musí být článek 11 směrnice Rady 2008/118/ES1 ze dne 16. prosince 2008 a čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2011/64/EU2 ze dne 21. června 2011 vykládány v tom smyslu, že členským státům ukládají povinnost přijmout ustanovení upravující vrácení spotřební daně včetně spotřební daně z tabákových výrobků, které byly propuštěny ke spotřebě a zničeny pod dohledem celního úřadu?

V případě kladné odpovědi na první otázku, mohou se dotčené osoby dovolávat přímého účinku ustanovení směrnic a zásad unijního práva, pokud členský stát nesplnil svoji povinnost přijmout takováto ustanovení?

V případě kladné odpovědi na první dvě otázky, opravňuje přímý účinek uvedených ustanovení za skutkových okolností projednávané věci k vrácení odvedené spotřební daně pouze na základě žádosti a bez dalších formálních požadavků?

____________

1 Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

2 Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, s. 24).