Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av cour d'appel de Liège (Belgien) den 28 januari 2021 – Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL mot État belge – SPF Finances

(Mål C-52/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Liège

Parter i det nationella målet

Klagande: Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL

Motpart: État belge – SPF Finances

Tolkningsfrågor

Ska artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att den utgör hinder för nationella bestämmelser eller nationell praxis enligt vilka bolag som är etablerade i en första medlemsstat och som köper tjänster av bolag som är etablerade i en andra medlemsstat, för att undvika att behöva betala en bolagsskatt som motsvarar 100 procent eller 50 procent av de belopp som de senare bolagen fakturerat, är skyldiga att upprätta och tillsända skattemyndigheten blanketter och sammanställningar avseende dessa kostnader, medan de, om de köper tjänster av bolag som är etablerade i den första medlemsstaten, inte åläggs en sådan skyldighet för att undvika påförande av sådan skatt?

____________