Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litva) dne 29. ledna 2021 – „ARVI“ ir ko UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-56/21)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: „ARVI“ ir ko UAB

Odpůrkyně: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Předběžné otázky

Je vnitrostátní právní úprava, podle níž může mít plátce DPH možnost volby v otázce uplatnění DPH, pokud jde o nemovitost osvobozenou od DPH, pouze tehdy, pokud se nemovitost převádí osobě povinné k dani, která je v okamžiku uzavření transakce registrována jako plátce DPH, slučitelná s výkladem článků 135 a 137 směrnice1 a se zásadami daňové neutrality a efektivity?

V případě kladné odpovědi na první otázku, je výklad ustanovení vnitrostátního práva, podle kterého dodavatel nemovitosti musí opravit odpočet DPH zatěžující pořízení převedené nemovitosti, jestliže se rozhodl na dodání nemovitosti uplatnit DPH a takové rozhodnutí není podle vnitrostátních požadavků možné kvůli jediné podmínce, a to že pořizovatel nemá postavení registrovaného plátce DPH, slučitelný s ustanoveními směrnice o nároku dodavatele na odpočet DPH a o opravě odpočtu a se zásadami neutrality DPH a efektivity?

Je správní praxe, podle níž je dodavatel nemovitosti za takových okolností, jako jsou okolnosti ve věci v původním řízení, povinen opravit odpočet daně zaplacené na vstupu z pořízení/výstavby nemovitosti, jelikož plnění spočívající v prodeji této nemovitosti je považováno za dodání nemovitosti osvobozené od daně z důvodu neexistence možnosti volby v otázce uplatnění DPH (pořizovatel neměl v okamžiku uzavření transakce identifikační číslo pro DPH), ačkoliv v okamžiku uzavření transakce pořizovatel nemovitosti o registraci coby plátce DPH požádal a jako plátce DPH byl registrován jeden měsíc po uzavření transakce, slučitelná s ustanoveními směrnice o nároku dodavatele na odpočet DPH a o opravě odpočtu a se zásadou neutrality DPH? Je v takovém případě třeba zjistit, zda pořizovatel nemovitosti, který se zaregistroval jako plátce DPH po uskutečnění transakce, nabytou nemovitost skutečně používal v rámci činností podléhajících DPH a že neexistují žádné důkazy o daňovém úniku či zneužití?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).