Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 9 listopada 2020 r., Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnet w charakterze pełnomocnika A / HK/Danmark i HK/Privat

(Sprawa C-587/20)

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Østre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ligebehandlingsnævnet w charakterze pełnomocnika A

Strona pozwana: HK/Danmark i HK/Privat

Przy udziale: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) w charakterze interwenienta popierającego żądania strony pozwanej

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy o zatrudnieniu1 należy interpretować w ten sposób, że pochodząca z wyboru przewodnicząca sektora związku zawodowego jest objęta zakresem stosowania tej dyrektywy w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy [opisanych we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym]?

____________

1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. 2000, L 303, s. 16)