Language of document :

Odvolanie podané 21. septembra 2018: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 13. júla 2018 vo veci T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a iní/Rada Európskej únie a ďalší

(vec C-597/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a iní, Európska komisia, Európska centrálna banka, Euroskupina zastúpená Radou Európskej únie, Európska únia zastúpená Európskou komisiou

Návrhy odvolateľky

zrušiť častí napadnutého rozsudku, v ktorom Všeobecný súd zamietol námietku neprípustnosti, ktorú vzniesla Rada vo vzťahu k Euroskupine;

uložiť ďalším účastníkom konania povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie Rady smeruje k zrušeniu častí napadnutého rozsudku, v ktorom Všeobecný súd zamietol námietku neprípustnosti, ktorú vzniesla Rada vo vzťahu k Euroskupine, a je založené na týchto odvolacích dôvodoch:

-    Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že Euroskupina je „orgánom Únie formálne zriadeným Zmluvami“;

-    Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zamietol námietku neprípustnosti, ktorú vzniesla Rada, pričom neidentifikoval žiadne „právomoci“, ktoré by Zmluvy priznávali Euroskupine;

-    Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že vyhovenie námietke neprípustnosti, ktorú vzniesla Rada, by viedlo k „zriadeniu subjektu, v rámci systému samotnej Európskej únie, ktorého akty a konanie by nemohli viesť k vzniku zodpovednosti Európskej únie“.

____________