Language of document :

Överklagande ingett den 21 september 2018 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen, utökad sammansättning) meddelade den 13 juli 2018 i mål T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl. mot Europeiska unionens råd m.fl.

(Mål C-597/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov)

Övriga parter i målet: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl., Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken, Eurogruppen, företrädd av Europeiska unionens råd, Europeiska unionen, företrädd av Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva de delar i den överklagade domen i vilka tribunalen ogillar rådets yrkande om att talan ska avvisas såvitt den avser Eurogruppen,

förplikta motparterna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Rådets överklagande avser upphävandet av de delar i den överklagade domen i vilka tribunalen ogillar rådets yrkande om att talan ska avvisas såvitt den avser Eurogruppen. Rådet åberopar följande grunder till stöd för sitt överklagande:

Tribunalens rättstillämpning var felaktigt när den fann att Eurogruppen är ”ett unionsorgan som formellt inrättats genom fördragen”.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig när den ogillade rådets yrkande om att talan ska avvisas, utan att kunna slå fast några ”befogenheter” som Eurogruppen ges enligt fördragen.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig när den fann att ett bifall till rådets yrkande om att talan ska avvisas skulle medföra upprättandet ”inom ramen för unionens rättsordning [av] organ vars rättsakter och uppträdande inte kan medföra något skadeståndsansvar för unionen”.

____________