Language of document : ECLI:EU:C:2016:355

Věc C‑607/14

Bookit Ltd

v.

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

„Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty – Směrnice 2006/112/ES – Osvobození od daně – Článek 135 odst. 1 písm. d) – Činnosti týkající se plateb a převodů – Pojem – Nákup vstupenek do kina po telefonu nebo přes internet – Platba debetní nebo kreditní kartou – Služby zvané ‚zpracování platby kartou‘ “

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. května 2016

1.        Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Osvobození od daně – Bankovní operace uvedené v čl. 135 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112 – Pojem – Nákup vstupenek do kina po telefonu nebo přes internet – Platba debetní nebo kreditní kartou – Služba zvaná „zpracování platby kartou“ – Vynětí

[Směrnice Rady 2006/112, čl. 135 odst. 1 písm. d)]

2.        Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Osvobození od daně – Bankovní operace uvedené v čl. 135 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112 – Činnosti týkající se plateb a převodů ve smyslu uvedeného článku – Kritéria pro určení

[Směrnice Rady 2006/112, čl. 135 odst. 1 písm. d)]

1.        Článek 135 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že se osvobození od daně z přidané hodnoty, které je v něm stanoveno pro činnosti týkající se plateb a převodů, nevztahuje na službu zvanou „zpracování platby debetní nebo kreditní kartou“, již poskytuje osoba povinná k dani, kterou je poskytovatel této služby, v případě, kdy určitá osoba zakoupí prostřednictvím tohoto poskytovatele vstupenku do kina, kterou uvedený poskytovatel prodává jménem a na účet jiného subjektu a za kterou tato osoba zaplatí debetní nebo kreditní kartou.

Poskytovatel služby zpracování platby kartou, která v podstatě spočívá v tom, že dotyčná osoba povinná k dani získá od kupujícího údaje o použité platební kartě, tyto údaje předá své zúčtovací bance, obdrží prostřednictvím této zúčtovací banky autorizační kód vydaný vydávající bankou a po potvrzení dostupnosti vstupenky opětovně předá uvedené údaje spolu s autorizačním kódem své zúčtovací bance, totiž nepřispívá specificky a zásadně ke změnám právní a finanční situace, které naplňují převod vlastnictví předmětných finančních prostředků a charakterizují činnost týkající se plateb nebo převodů, jež je podle výše uvedeného čl. 135 odst. 1 písm. d) osvobozena od daně, ale omezuje se na využití technických a administrativních prostředků, které mu umožňují získat informace a tyto informace předat své zúčtovací bance, jakož i týmž postupem obdržet informace, jež mu umožní uskutečnit prodej a obdržet tomu odpovídající finanční prostředky.

(viz body 31, 51, 57 a výrok)

2.        Aby mohly být považovány za činnost týkající se převodů ve smyslu čl. 135 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty, musí předmětné služby tvořit samostatný celek, posuzovaný globálně, jehož účinkem je plnit specifické a zásadní funkce převodu, a tudíž převádět finanční prostředky a vyvolávat změny právní a finanční situace. V tomto ohledu je třeba službu osvobozenou od daně ve smyslu uvedené směrnice odlišovat od pouhého materiálního či technického plnění. Za tímto účelem je třeba posoudit především rozsah odpovědnosti poskytovatele služeb, a zejména otázku, zda je tato odpovědnost omezena na technické aspekty, či se vztahuje na specifické a podstatné prvky činností. Navíc vzhledem k tomu, že funkční aspekty jsou rozhodující pro určení, zda se daná činnost týká převodu ve smyslu uvedeného čl. 135 odst. 1 písm. d), kritérium umožňující odlišit činnost, jejímž účinkem je převedení finančních prostředků a změny právní a finanční situace ve smyslu judikatury Soudního dvora, na kterou se vztahuje předmětné osvobození od daně, od činnosti, která takovéto účinky nemá, a tudíž se na ni uvedené osvobození nevztahuje, spočívá v tom, zda daná činnost skutečně či potenciálně převádí vlastnictví předmětných finančních prostředků nebo zda jejím účinkem je plnit specifické a zásadní funkce tohoto převodu.

Analýza použitelná pro činnosti týkající se převodů se vztahuje i na činnosti týkající se plateb.

(viz body 40, 41, 43)