Language of document : ECLI:EU:C:2016:355

Kohtuasi C‑607/14

Bookit Ltd

versus

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber))

Eelotsusetaotlus – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Maksuvabastus – Artikli 135 lõike 1 punkt d – Maksete ja ülekannetega seotud tehingud – Mõiste – Kinopiletite ostmine telefoni teel või interneti kaudu – Tasumine deebet‑ või krediitkaardiga – Nn „kaardimakse käitlemise“ teenused

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (teine koda) 26. mai 2016. aasta otsus

1.        Maksualaste õigusaktide ühtlustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Maksuvabastused – Direktiivi 2006/112 artikli 135 lõike 1 punktis d loetletud pangatehingud – Mõiste – Kinopiletite ostmine telefoni teel või interneti kaudu – Tasumine deebet‑ või krediitkaardiga – Nn „kaardimakse käitlemise“ teenused – Väljaarvamine

(Nõukogu direktiiv 2006/112, artikli 135 lõike 1 punkt d)

2.        Maksualaste õigusaktide ühtlustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Maksuvabastused – Direktiivi 2006/112 artikli 135 lõike 1 punktis d loetletud pangatehingud – Maksete ja ülekannetega seotud tehingud selle artikli tähenduses – Kindlaksmääramise tingimused

(Nõukogu direktiiv 2006/112, artikli 135 lõike 1 punkt d)

1.        Direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 135 lõike 1 punkti d tuleb tõlgendada nii, et selles maksete ja ülekannetega seotud tehingute suhtes sätestatud käibemaksuvabastus ei ole kohaldatav niisugusele nn. deebet‑ või krediitkaardimakse käitlemise teenusele, mida osutab maksukohustuslasest teenuseosutaja siis, kui isik ostab deebet‑ või krediitkaardiga makstes teenuseosutaja vahendusel kinopileti, mida teenuseosutaja müüb teise isiku nimel ja arvel.

Nimelt kaardimakse käitlemise teenuse – mis seisneb asjassepuutuva maksukohustuslase jaoks ostjalt kasutatava deebet‑ või krediitkaardi andmete saamises, nende andmete edastamises oma vastuvõtvale pangale, selle vastuvõtva panga kaudu väljastava panga autoriseerimiskoodi saamises ja lõpuks, kui pileti olemasolu on kinnitatud, nende andmete ja autoriseerimiskoodi edastamises tema vastuvõtvale pangale ‐ osutaja ei osale eriomaselt ja põhiliselt õigusliku ja rahalise seisu muutuses, mille käigus antakse üle asjassepuutuvate rahaliste vahendite omand ja mis lubab pidada tehingut maksuvaba makse või ülekandega seotud tehinguks käibemaksudirektiivi artikli 135 lõike 1 punkti d tähenduses, vaid ta lihtsalt rakendab tehnilisi ja administratiivseid meetmeid, mis lubavad tal koguda teavet ja seda edastada oma vastuvõtvale pangale ning saada samal teel teavet, mis võimaldab tal teostada müügitehingu ja saada sellele vastav summa raha.

(vt punktid 31, 51, 57 ja resolutsioon)

2.        Selleks et asjassepuutuvaid teenuseid saaks määratleda ülekannetega seotud tehingutena direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi artikli 135 lõike 1 punkti d tähenduses, peavad need moodustama igakülgselt hinnatuna eraldiseisva terviku, mis täidab ülekande eriomaseid ja põhilisi funktsioone ning mille tulemusel seega toimub raha üleandmine ning õiguslikud ja rahalised muudatused. Maksuvaba teenust käibemaksudirektiivi mõttes tuleb eristada puhtalt materiaalsest ja tehnilisest teenusest. Selleks tuleb siseriiklikul kohtul uurida eriti teenuseosutaja vastutuse ulatust, muu hulgas küsimust, kas see vastutus hõlmab vaid tehnilisi aspekte või laieneb see ka nimetatud tehingute spetsiifilistele ja põhilistele elementidele. Lisaks, kuna funktsionaalsed aspektid on määrava tähtsusega selle kindlaksmääramisel, kas tehing on ülekandega seotud nimetatud artikli 135 lõike 1 punkti d tähenduses, siis kriteerium, mis võimaldab eristada tehingut, mille tulemusel toimub raha üleandmine ning õiguslikud ja rahalised muudatused Euroopa Kohtu kohtupraktika tähenduses ning millele laieneb maksuvabastus, tehingust, millel sellised tagajärjed puuduvad, mistõttu sellele maksuvabastus ei laiene, on vastus küsimusele, kas asjassepuutuva tehinguga antakse tegelikult või potentsiaalselt rahaliste vahendite omand üle, või kas see tehing täidab niisuguse üleandmise eriomaseid ja põhilisi funktsioone.

Ülekannetega seotud tehingute kohta tehtud järeldused on kohaldatavad ka maksetega seotud tehingutele.

(vt punktid 40, 41 ja 43)