Language of document : ECLI:EU:C:2016:355

Vec C‑607/14

Bookit Ltd

proti

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[návrh na začatie prejudiciálneho konania,
ktorý podal First‑tier Tribunal (Tax Chamber)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Oslobodenie od dane – Článok 135 ods. 1 písm. d) – Transakcie týkajúce sa platieb a prevodov – Pojem – Nákup vstupeniek do kina prostredníctvom telefónu alebo internetu – Platba debetnou alebo kreditnou kartou – Takzvané služby ‚spracovania platby kartou‘“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. mája 2016

1.        Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Oslobodenia od dane – Bankové transakcie uvedené v článku 135 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112 – Pojem – Nákup vstupeniek do kina prostredníctvom telefónu alebo internetu – Platba debetnou alebo kreditnou kartou – Takzvané služby „spracovania platby kartou“ – Vylúčenie

[Smernica Rady 2006/112, článok 135 ods. 1 písm. d)]

2.        Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Oslobodenia od dane – Bankové transakcie uvedené v článku 135 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112 – Transakcie týkajúce sa platieb a prevodov v zmysle tohto článku – Kritériá určenia

[Smernica Rady 2006/112, článok 135 ods. 1 písm. d)]

1.        Článok 135 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, ktoré stanovuje v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa platieb a prevodov, sa neuplatňuje na takzvanú službu „spracovania platby debetnou alebo kreditnou kartou“ poskytovanú zdaniteľnou osobou, poskytovateľom tejto služby, keď si určitá osoba kupuje prostredníctvom sprostredkovateľa vstupenku do kina, ktorú predáva v mene a na účet iného subjektu a za ktorú táto osoba platí debetnou alebo kreditnou kartou.

Poskytovateľ služby spracovania platby kartou, ktorá totiž v podstate pre túto zdaniteľnú osobu zahŕňa získanie údajov týkajúcich sa použitej platobnej karty od kupujúceho, zaslanie týchto údajov týmto poskytovateľom svojej prijímajúcej banke, získanie, prostredníctvom sprostredkovateľa tejto prijímajúcej banky, autorizačného kódu vydaného vydávajúcou bankou, následne po potvrdení disponibility vstupenky preposlanie uvedených údajov a uvedeného autorizačného kódu svojej prijímajúcej banke, sa nezúčastňuje osobitným a podstatným spôsobom na právnych a finančných zmenách, ktoré konkretizujú prevod vlastníctva predmetných finančných prostriedkov a ktoré umožňujú charakterizovať transakciu týkajúcu sa platieb alebo prevodov, oslobodenú podľa uvedeného článku 135 ods. 1 písm. d), ale obmedzuje sa na využitie technických a administratívnych prostriedkov, ktoré mu umožňujú zhromaždiť informácie a oznámiť ich svojej prijímajúcej banke, ako aj tým istým spôsobom prijať oznámenie informácií, ktoré mu umožňujú uskutočniť predaj a prijať zodpovedajúce finančné prostriedky.

(pozri body 31, 51, 57 a výrok)

2.        Na to, aby mohli byť transakcie kvalifikované ako transakcie týkajúce sa prevodov v zmysle článku 135 ods. 1 písm. d) smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, predmetné služby musia tvoriť z celkového pohľadu samostatný súbor, ktorého cieľom je splniť osobitné a podstatné úlohy prevodu, a teda vedie k prevodu finančných prostriedkov a vyvoláva právne a finančné zmeny. V tejto súvislosti je potrebné odlišovať službu oslobodenú od dane v zmysle uvedenej smernice od služby čisto materiálnej alebo technickej povahy. Na tento účel je predovšetkým potrebné preskúmať rozsah zodpovednosti poskytovateľa služieb a najmä otázku, či je táto zodpovednosť obmedzená na technické aspekty alebo či sa vzťahuje na osobitné a podstatné úlohy transakcií. Okrem toho vzhľadom na to, že funkčné aspekty sú rozhodujúce na určenie, či sa transakcia týka prevodu v zmysle uvedeného článku 135 ods. 1 písm. d), kritérium umožňujúce odlíšiť transakciu vedúcu k prevodu finančných prostriedkov a vyvolávajúcu právne a finančné zmeny v zmysle judikatúry Súdneho dvora, ktorá spadá pod predmetné oslobodenie od dane, od transakcie, ktorá nemá takéto účinky, a teda nespadá pod predmetné oslobodenie od dane, spočíva v otázke, či dotknutou transakciou dochádza skutočne alebo potenciálne k prevodu vlastníctva predmetných finančných prostriedkov, alebo vedie k splneniu osobitných a podstatných úloh takéhoto prevodu.

Úvahy o transakciách týkajúcich sa prevodov sa uplatňujú aj na transakcie týkajúce sa platieb.

(pozri body 40, 41, 43)