Language of document : ECLI:EU:C:2016:355

Mål C‑607/14

Bookit Ltd

mot

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(begäran om förhandsavgörande framställd av

First-tier Tribunal (Tax Chamber))

”Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Undantag från skatteplikt – Artikel 135.1 d – Transaktioner rörande betalningar och överföringar – Begrepp – Köp av biobiljetter över telefon eller på internet – Betalning med debet- eller kreditkort – Så kallade korthanteringstjänster”

Sammanfattning – Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 maj 2016

1.        Harmonisering av skattelagstiftning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt – Banktransaktioner som avses i artikel 135.1 d i direktiv 2006/112 – Begrepp – Köp av biobiljetter över telefon eller på internet – Betalning med debet- eller kreditkort – Så kallad korthanteringstjänst – Omfattas inte

(Rådets direktiv 2006/112, artikel 135.1 d)

2.        Harmonisering av skattelagstiftning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt – Banktransaktioner som avses i artikel 135.1 d i direktiv 2006/112 – Transaktioner rörande överföringar och betalningar i den mening som avses i nämnda artikel – Kriterier för avgörande

(Rådets direktiv 2006/112, artikel 135.1 d)

1.        Artikel 135.1 d i direktiv 2006/112 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att det undantag från mervärdesskatteplikt som är föreskrivet i den bestämmelsen för transaktioner rörande betalningar och överföringar inte är tillämpligt på en så kallad korthanteringstjänst, vilken utförs av en beskattningsbar person som är tillhandahållare av tjänsten, när en person genom tillhandahållarens förmedling köper en biobiljett som tillhandahållaren säljer i en annan enhets namn och för denna enhets räkning och personen betalar biljetten med debet- eller kreditkort.

En tillhandahållare av en korthanteringstjänst, vilken i princip består i att denna beskattningsbara person tar emot uppgifter från köparen om det betalkort som använts, överför dessa uppgifter till den inlösande banken, tar emot från nämnda bank den auktoriseringskod som utfärdas av den utfärdande banken och, sedan biljettens tillgänglighet bekräftats, överför uppgifterna och auktoriseringskoden till sin inlösande bank, deltar inte på ett specifikt och väsentligt sätt i de rättsliga och ekonomiska förändringar som konkretiserar överföringen av äganderätten till de aktuella medlen, vilka kännetecknar en betalnings- eller överföringstransaktion som är undantagen från skatteplikt enligt artikel 135.1 d. Tillhandahållaren begränsar sig istället till att sköta de tekniska och administrativa system som gör det möjligt för vederbörande att samla in uppgifter och skicka dem till sin inlösande bank och att senare på samma sätt ta emot uppgifter som gör det möjligt för vederbörande att genomföra försäljningen och ta emot motsvarande medel.

(se punkterna 31, 51 och 57 samt domslutet)

2.        För att de aktuella tjänsterna ska kunna kvalificeras som överföringar i den mening som avses i artikel 135.1 d i direktiv 2006/112 om ett gemensamt system för mervärdesskatt måste de vid en helhetsbedömning utgöra en avgränsad enhet, vilken har som följd att de funktioner som är specifika och väsentliga för en överföring fullgörs och vilken följaktligen har som följd att medel överförs och att det sker rättsliga och ekonomiska förändringar. Det ska i detta avseende göras en åtskillnad mellan en tjänst som är undantagen från skatteplikt i direktivets mening och tillhandahållandet av en materiell eller teknisk tjänst. För att kunna göra en sådan åtskillnad är det särskilt relevant att pröva omfattningen av det ansvar som tillhandahållaren av tjänsterna har och bland annat huruvida ansvaret är begränsat till de tekniska aspekterna eller om det även omfattar transaktionernas specifika och väsentliga funktioner. Eftersom det är de funktionella aspekterna som är avgörande för att bedöma huruvida en transaktion utgör en överföring i den mening som avses i artikel 135.1 d är det således frågan huruvida den aktuella transaktionen innebär en faktisk eller potentiell överföring av äganderätten till medlen i fråga eller huruvida den har som följd att de specifika och väsentliga funktionerna av en sådan överföring fullgörs, som utgör det kriterium som gör det möjligt att särskilja en transaktion som omfattas av det aktuella undantaget från skatteplikt på grund av att den har som följd en överföring av medel och rättsliga och ekonomiska förändringar från en transaktion som inte omfattas av undantaget på grund av att den inte har sådana följder.

Övervägandena angående transaktioner rörande överföringar är även tillämpliga på transaktioner rörande betalningar.

(se punkterna 40, 41 och 43)