Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 5 februari 2016 – Associação Sindical dos Juízes Portugueses mot Tribunal de Contas

(Mål C-64/16)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i det nationella målet

Klagande: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Motpart: Tribunal de Contas

Tolkningsfråga

Mot bakgrund av de tvingande kraven på att åtgärda det alltför stora budgetunderskottet och det ekonomiska bistånd som regleras i unionsbestämmelserna, ska principen om domstolarnas oavhängighet, vilken regleras i artikel 19.1 andra stycket FEU och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1 samt i EU-domstolens praxis, tolkas så, att den utgör hinder för de lönesänkningsåtgärder som tillämpats på domare i Portugal, vilka beslutats ensidigt och fortlöpande av andra myndigheter eller konstitutionella organ, såsom framgår av artikel 2 i lag 75/2014 av den 12 september 2014?

____________

1 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EGT C 364, 2000, s. 1).