Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 27 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas

(Дело C-64/16)1

(Преюдициално запитване — Член 19, параграф 1 ДЕС — Способи за защита — Ефективна съдебна защита — Независимост на съдебната власт — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Намаляване на възнагражденията на лицата на национална публична длъжност — Мерки за бюджетни ограничения)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal Administrativo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Ответник: Tribunal de Contas

Диспозитив

Член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че принципът за независимост на съдебната власт допуска спрямо членовете на Tribunal de Contas (Сметна палата, Португалия) да се прилагат общи мерки за намаляване на заплатите като разглежданите в главното производство, свързани с коригиращи прекомерния бюджетен дефицит ограничения и с програма на Европейския съюз за финансово подпомагане.

____________

1 ОВ C 156, 2.5.2016 г.