Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. července 2018 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 26. dubna 2018 ve věci T-554/14, Messi Cuccittini v. EUIPO - J.M.-E.V. e hijos

(Věc C-449/18 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Palmero Cabezas, zmocněnec)

Další účastníci řízení: Lionel Andrés Messi Cuccittini a J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek,

uložil žalobci v řízení před Tribunálem náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

EUIPO má za to, že napadený rozsudek musí být zrušen, jelikož Tribunál z následujících důvodů porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Evropské unie:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při posuzování pojmové podobnosti označení, jelikož vzal v potaz pouze vnímání podstatné části relevantní veřejnosti a nekonstatoval význam zbývající části této veřejnosti, pro kterou pojmová rozdílnost ochranných známek nemůže neutralizovat jejich vizuální nebo fonetickou podobnost.

V důsledku toho se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že vyloučil nebezpečí záměny na základě pojmového vnímání sporných ochranných známek „podstatnou částí“ veřejnosti, namísto posouzení, zda uvedené nebezpečí existuje pro nezanedbatelnou část relevantní veřejnosti, jak vyžaduje judikatura.

____________