Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 6. jūlijā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedumu lietā T-554/14 Messi Cuccittini/EUIPO – J.M.-E.V. e hijos

(Lieta C-449/18 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis: S. Palmero Cabezas)

Pārējie lietas dalībnieki: Lionel Andrés Messi Cuccittini un J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

piespriest prasītājai tiesvedībā Vispārējā tiesā atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

EUIPO uzskata, ka pārsūdzētais spriedums ir jāatceļ, jo Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, šādu iemeslu dēļ:

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo, izvērtējot apzīmējumu konceptuālo līdzību, tā ņēmusi vērā tikai būtiskas daļas no konkrētās sabiedrības daļas uztveri un nenosaka pārējās konkrētās sabiedrības daļas, kurai attiecīgo preču zīmju konceptuālās atšķirības nevar neitralizēt to vizuālo vai fonētisko līdzību, nozīmi.

Līdz ar to Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, noraidāma sajaukšanas iespējas pastāvēšanu, pamatojoties uz konceptuālu uztveri, kas esot vienai sabiedrības “būtiskai daļai” par konfliktējošo preču zīmēm, tā vietā, lai novērtētu, vai pastāv šāda sajaukšanās iespēja nozīmīgajā daļā no konkrētās sabiedrības daļas, kā tas tiek prasīts judikatūrā.

____________