Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO – J.M.-E.V. e hijos, wniesione w dniu 6 lipca 2018 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

(Sprawa C-449/18 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Lionel Andrés Messi Cuccittini i J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku;

obciążenie kosztami strony skarżącej w postępowaniu przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

EUIPO uważa, że zaskarżony wyrok należy uchylić. W wyroku tym Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w następujący sposób:

–    Sąd naruszył prawo przy dokonywaniu badania konceptualnego podobieństwa oznaczeń, ponieważ uwzględnił jedynie sposób postrzegania charakterystyczny dla znaczącej części właściwego kręgu odbiorców, natomiast nie uznał za istotny sposobu postrzegania właściwego dla pozostałej części tych odbiorców, dla których konceptualna różnica między rozpatrywanymi znakami nie może równoważyć podobieństwa wizualnego i fonetycznego tych znaków.

–    W konsekwencji Sąd naruszył prawo, ponieważ wykluczył istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie sposobu, w jaki jedynie „znacząca część” odbiorców postrzega konceptualnie kolidujące ze sobą znaki, mimo że powinien był ocenić, czy owo prawdopodobieństwo istnieje dla niedającej się pominąć części właściwego kręgu odbiorców, tak jak wymaga tego orzecznictwo.

____________