Language of document :

Odvolanie podané 6. júla 2018: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 26. apríla 2018 vo veci T-554/14, Messi Cuccittini/EUIPO – J.M.-E.V. e hijos

(vec C-449/18 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Lionel Andrés Messi Cuccittini a J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zaviazal žalobcu pred Všeobecným súdom na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

EUIPO tvrdí, že napadnutý rozsudok sa má zrušiť, keďže Všeobecný súd porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Európskej únie, a to týchto dôvodov:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri skúmaní koncepčnej podobnosti medzi označeniami, pretože zohľadnil iba vnímanie z pohľadu významnej časti príslušnej skupiny verejnosti a neprihliadol na dôležitosť zvyšku príslušnej skupiny verejnosti, pre ktorú koncepčný rozdiel medzi ochrannými známkami nevyvracia ich vizuálnu alebo fonetickú podobnosť.

V dôsledku toho sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že zamietol existenciu pravdepodobnosti zámeny na základe koncepčného vnímania kolidujúcich ochranných známok „významnou časťou“ verejnosti, namiesto toho, aby posúdil, či takáto pravdepodobnosť zámeny existuje z pohľadu nezanedbateľnej časti príslušnej skupiny verejnosti, ako sa to v súlade s judikatúrou vyžaduje.

____________