Language of document :

Överklagande ingett den 6 juli 2018 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 26 april 2018 i mål T-554/14, Messi Cuccittini mot EUIPO - J.M.-E.V. e hijos

(Mål C-449/18 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: S. Palmero Cabezas)

Övriga parter i målet: Lionel Andrés Messi Cuccittini och J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen

förplikta Lionel Andrés Messi Cuccittini att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

EUIPO gör gällande att den överklagade domen ska upphävas, eftersom tribunalen har åsidosatt artikel 8.1 b i varumärkesförordningen på följande sätt:

Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den undersökte den begreppsmässiga likheten mellan kännetecknen i och med att den endast beaktade hur en betydande del av omsättningskretsen uppfattade dem och underlät att fastställa vilken betydelse som skulle tillmätas den del av omsättningskretsen som fann att den begreppsmässiga skillnaden mellan varumärkena inte kan uppväga den visuella och fonetiska likheten dem emellan.

Tribunalen gjorde sig följaktligen skyldig till felaktig rättstillämpning genom att, på grundval av hur en ”betydande del” av omsättningskretsen uppfattade de omtvistade varumärkena, slå fast att det inte fanns någon risk för förväxling, i stället för att avgöra huruvida det fanns någon sådan förväxlingsrisk hos en icke oväsentlig del av omsättningskretsen, i enlighet med kraven i rättspraxis.

____________