Language of document : ECLI:EU:C:2020:722


 


 Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 17 september 2020 –
EUIPO mot Messi Cuccittini

(förenade målen C449/18 P och C474/18 P)(1)

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 8.1 b – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MESSI – Äldre EU-ordmärkena MASSI – Delvis avslag på registreringsansökan”

1.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

(se punkterna 45–47)

2.      Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens prövning av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkt 55)

3.      EU-varumärke – Förfarandebestämmelser – Prövning av sakförhållandena på eget initiativ – Räckvidd – Skyldighet att påvisa riktigheten av notoriska fakta – Föreligger inte – Bestridande vid tribunalen – Domstolens prövning av tribunalens bedömning av om fakta är notoriska – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkt 57)

4.      EU-varumärke – Överklagande – Talan vid unionsdomstolen – Tribunalens behörighet – Prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut – Omprövning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som inte tidigare lagts fram för immaterialrättsmyndighetens instanser – Omfattas inte – Argument som hänvisar till notoriska fakta – Omfattas

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 65)

(se punkterna 71–73)

5.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – De begreppsmässiga skillnadernas förmåga att förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna – Villkor

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

(se punkterna 84–87)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas i båda målen.

2)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Lionel Andrés Messi Cuccittini i mål C‑449/18 P.

3)

J.M. E.V. e hijos SRL ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Andrés Messi Cuccittini och för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i mål C‑474/18 P.


1      EUT C 392, 29.10.2018.