Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obvodní soud pro Prahu 1 (Tšekki) on esittänyt 22.3.2021 – České dráhy, a.s.

(asia C-222/21)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Obvodní soud pro Prahu 1

Pääasian asianosainen

České dráhy, a.s.

Ennakkoratkaisukysymykset

Täyttääkö siviiliprosessilain nro 99/1963 (jäljempänä siviiliprosessilaki) viidennen osan kaltainen kansallinen lainsäädäntö vaatimukset sääntelyelimen päätösten saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU1 (jäljempänä direktiivi 2012/34) 56 artiklan 10 kohdan mukaisesti?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, voidaanko pitää direktiivin 2012/34 56 artiklan 6 kohdan mukaisena sitä, että sääntelyelimen päätös korvataan yksittäisten yleisten tuomioistuimien tuomioilla pääasian infrastruktuurimaksujen tasoa koskevissa menettelyissä, joihin hakijat ja rataverkon haltija osallistuvat mutta joihin sääntelyelimeltä on evätty pääsy?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, sallitaanko direktiivin 2012/34 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yhden ainoan kansallisen rautatiealan sääntelyelimen perustamista koskevissa vaatimuksissa kyseisen direktiivin 56 artiklan 2, 6, 11 ja 12 kohdan mukaisen sääntelyelimen toiminnan ja sen 57 artiklan 2 kohdan mukaisen yhteistyön toteuttamisen osalta sellainen mahdollisuus, että sääntelyelimen päätökset voitaisiin korvata pääasiassa sellaisten yksittäisten yleisten tuomioistuinten tuomioilla, joita sääntelyelimen toteamat tosiseikat eivät sido ratkaisun antamisessa?

____________

1 EUVL 2012, L 343, s. 32.