Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 31 декември 2020 г. — TanQuid Polska Sp. z o. o./Generální ředitelství cel

(Дело C-711/20)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Ответник: Generální ředitelství cel

Преюдициални въпроси

Движат ли се продукти, подлежащи на облагане с акциз, под режим на отложено плащане на акциз по смисъла на член 4, буква в) от Директива 92/12/ЕИО на Съвета1 , когато митническата служба на една от държавите членки е одобрила движението на продуктите под режим на отложено плащане на акциз от данъчен склад до регистриран търговец със седалище в друга държава членка, въпреки че условията за движение на продуктите под режим на отложено плащане на акциз не са били обективно изпълнени, тъй като впоследствие в хода на процедурата се установява, че регистрираният търговец не е знаел за движението на продуктите поради извършена измама от трети лица?

Възпрепятства ли предоставянето на гаранция за акциза по смисъла на член 15, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета, която е учредена с цел, различна от движението на продукти под режим на отложено плащане на акциз между данъчен склад и регистриран търговец със седалище в друга държава членка, надлежното започване на движението под режим на отложено плащане на акциз, ако предоставянето на гаранцията е посочено в документите, придружаващи движението на продуктите под режим на отложено плащане на акциз за регистрирания търговец, и е потвърдено от митническия орган на държавата членка?

____________

1 Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (ОВ L 76, 1992 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 129).