Language of document :

2020 m. gruodžio 29 d. Okresný súd Bratislava I (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš AM

(Byla C-710/20)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Bratislava I

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Prejudiciniai klausimai

Ar nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią tiesiogiai, be nacionalinio teismo sprendimo, panaikinamas nacionalinio teismo sprendimas nutraukti baudžiamąją bylą, kuris pagal nacionalinę teisę yra galutinis išteisinamasis nuosprendis ir kuriuo remiantis buvo galutinai nutrauktas baudžiamasis procesas po to, kai pagal nacionalinį įstatymą suteikta amnestija, yra suderinama su teise į nešališką teismą, garantuojama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, ir teise nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką, garantuojama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnį? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar nacionaliniam teismui yra privaloma tokia nacionalinės teisės nuostata?

Ar nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią Konstitucinis Teismas, tikrindamas Národná rada Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Nacionalinė Rada) pagal Slovakijos Respublikos Konstitucijos 86 straipsnio i punktą priimtą rezoliuciją, kuria atšaukiama amnestija arba individualiai suteikta malonė, gali vertinti tik jos atitiktį Konstitucijai ir neatsižvelgia į Europos Sąjungos priimtus privalomojo pobūdžio teisės aktus, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos sutartį, yra suderinama su lojalumo principu, kaip jis suprantamas pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį, su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsniu, su teise į nešališką teismą, garantuojama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, ir teise nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką, garantuojama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnį? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar nacionaliniam teismui yra privalomas toks nacionalinio Konstitucinio Teismo sprendimas?

____________