Language of document :

2020 m. gruodžio 23 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / C, B

(Byla C-704/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Atsakovai: C, B

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Sąjungos teisę, visų pirma Grąžinimo direktyvos (2008/115/EB)1 15 straipsnio 2 dalį ir Priėmimo direktyvos (2013/33/ES)2 9 straipsnį, aiškinamus kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 303/01, 2007) 6 straipsniu, privalomas patikrinimas savo iniciatyva, t. y. ar teismas privalo savo iniciatyva (ex officio) įvertinti, ar įvykdytos visos sulaikymo sąlygos, įskaitant tas, kurių įvykdymo užsienietis neneigė, nors turėjo tokią galimybę?

____________

1     2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98).

2     2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013, p. 96).