Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 czerwca 2011 r. - AS przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Odrzucenie kandydatury - Interes prawny - Brak możliwości oddzielenia decyzji o odrzuceniu kandydatury od decyzji w sprawie mianowania - Brak - Rozróżnienie między urzędnikami należącymi do tej samej grupy funkcyjnej posiadającymi tę samą grupę zaszeregowania o różnych przebiegach kariery zawodowej - Zgodność pomiędzy grupą zaszeregowania a stanowiskiem)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AS (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie uwzględnienia kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki bibliotecznej i nakazanie Komisji zapłaty kwoty pieniężnej tytułem naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 30 września 2009 r., na mocy której kandydatura AS została odrzucona.

Komisja Europejska zapłaci kwotę 3000 EUR na rzecz AS.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez AS.

AS pokrywa jedną czwartą swoich kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 246 z 11.9.2010, s. 43.