Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. – Moschonaki przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/10 RENV)

(Służba publiczna – Urzędnicy – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Zatrudnienie – Wewnętrzne ogłoszenie o naborze w instytucji – Warunki kwalifikacji określone w ogłoszeniu o naborze – Uznanie przysługujące organowi powołującemu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chrysanthe Moschonaki (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia –Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie uwzględnienia kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki bibliotecznej i nakazanie Komisji zapłaty na rzecz skarżącej kwoty pieniężnej tytułem naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 30 września 2009 r., na mocy której kandydatura C. Moschonaki na stanowisko „asystent – bibliotekarz/dokumentalista” została odrzucona.Zasądza się od Komisji na rzecz C. Moschonaki kwotę 5000 EUR.Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez C. Moschonaki w sprawach F-55/10, T-476/11 P i F-55/10 RENV.