Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

15. října 2014

Věc F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Vrácení věci Soudu po zrušení – Přijímání zaměstnanců – Interní oznámení o volném pracovním místě v orgánu – Podmínky způsobilosti obsažené v oznámení o volném pracovním místě – Posuzovací pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Ch. Moschonaki domáhá zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. září 2009, kterým se odmítá její žádost o pracovní místo „[a]sistent – [k]nihovník/[d]okumentarista“, a náhrady škody, kterou údajně utrpěla.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí ze dne 30. září 2009, kterým Evropská komise odmítla žádost Ch. Moschonaki o pracovní místo „[a]sistent – [k]nihovník/[d]okumentarista“, se zrušuje. Evropská komise zaplatí Ch. Moschonaki částku ve výši 5000 eur.  Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Ch. Moschonaki ve věcech F‑55/10, T‑476/11 P a F‑55/10 RENV.

Shrnutí

Úředníci – Oznámení o volném pracovním místě – Předmět – Povinnost administrativy určit podmínky vyžadované k obsazení pracovního místa – Dosah – Odmítnutí žádosti o pracovní místo z důvodu nesplnění podmínky, která nebyla uvedena v oznámení o volném pracovním místě – Porušení

(Služební řád, články 4 a 29)

Zásada právní jistoty, která od administrativy vyžaduje, aby umožnila dotčeným osobám přesně se seznámit s rozsahem svých povinností nebo svých práv, ukládá, že pravidlo, které určuje práva a povinnosti jejích zaměstnanců, musí být náležitě zveřejněno způsobem a formou, jejichž stanovení přísluší administrativě.

Pokud jde zejména o pravidla týkající se přijímání úředníků, je orgán oprávněný ke jmenování povinen uvést v oznámení o volném pracovním místě co možná nejpřesněji podmínky vyžadované k obsazení pracovního místa, aby dotčeným osobám umožnil posoudit, zda je v jejich případě smysluplné podávat přihlášku. Je sice pravda, že uvedený orgán nemůže být povinen připomínat podmínky výslovně stanovené ve služebním řádu, neboť u uchazečů se předpokládá, že je znají, avšak oznámení o volném pracovním místě by bylo zbaveno svého účelu, kterým je informovat uchazeče o podmínkách, které je třeba splnit pro získání pracovního místa, pokud by administrativa mohla vyřadit uchazeče z důvodu, který není v daném oznámení nebo služebním řádu výslovně uveden nebo nebyl zveřejněn.

Proto podmínka, která má v rámci interního oznámení o volném pracovním místě v orgánu za cíl vyloučení určitých úředníků z účasti ve výběru, pro kterou byli plně způsobilí, musí pro dosažení sledovaného právního účinku, kterým je omezit účast určitých oprávněných osob na výběru, stanovit jasně a přesně podmínky odůvodňující takové vyloučení. Požadavek, který nebyl nijak zveřejněn a který nevyplývá jasně z oznámení o volném pracovním místě, tedy nelze namítat vůči dotčené osobě za účelem odmítnutí její žádost o pracovní místo.

(viz body 41, 42, 45 a 47)

Odkazy:

Soudní dvůr: rozsudky Grassi v. Rada, 188/73, EU:C:1974:112, bod 40; ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, bod 25; Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, bod 28, a Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, bod 44

Soud prvního stupně: rozsudek Vecchi v. Komise, T‑356/94, EU:T:1996:136, bod 50

Soud pro veřejnou službu: rozsudky Wenig v. Komise, F‑80/08, EU:F:2009:160, bod 90, a Šimonis v. Komise, F‑113/07, EU:F:2011:44, body 73 a 74